elystravel@elystravel.sk
+421 907 206 282


 

Obchodné podmienky

I. DEFINÍCIA POJMOV

1. Cestovná agentúra Elystravel je súčasťou spoločnosti A&J TREND spol. s r.o., Bukureštská 23, 04013 Košice, IČO: 46990631, IČDPH: SK2023704331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 31668/V.

2. Cestujúci: fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne. V prípade, že na strane cestujúceho vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich definované označenie “cestujúci” v jednotnom čísle.

3. Zákon: zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

5. Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde CK alebo CK splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy o zájazde bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

6. Rodič: zákonný zástupca dieťaťa (otec, matka) alebo ním poverená osoba vo veku 18 a viac rokov, ktorá je počas zájazdu povinná dozerať na bezpečnosť a zdravie dieťaťa (osoba mladšia ako 18 rokov), ktorí sú zároveň cestujúcimi.


Cestovná agentúra ElysTravel je splnomocnený predajca zájazdov, ktorý sprostredkúva predaj zájazdov a služieb cestovného ruchu svojich zmluvných partnerov - cestovných kancelárií, s ktorými má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnej spolupráci a ktoré sú riadne poistené proti úpadku. 
Pre prípad úpadku musia byť poistené cestovné kancelárie – usporiadatelia zájazdov v štáte svojho sídla a za podmienok, ktoré platia v štáte jeho sídla. Cestujúci berie na vedomie, že poistenie pre prípad úpadku sa nevzťahuje na všetky služby usporiadateľov, ale iba na zájazdy a prípadne ďalšie služby uvedené v poistnej zmluve medzi usporiadateľom a poisťovňou.
Cestovná agentúra nemá povinnosť byť poistená voči úpadku, túto povinnosť jej právne predpisy neukladajú.


Cestovná agentúra uzatvára zmluvy výlučne vo svojej prevádzkarni, ktorá sa nachádza na Hlavnej ulici č. 66 v Košiciach a ktorá je jej predajným miestom a zmluvy na diaľku uzatvára prostredníctvom internetu. Prevádzkovateľom elektronického obchodu  cestovnej agentúry ElysTravel: www.elystravel.sk je A&J TREND spol. s r.o. so sídlom Bukureštská 23, 040 13 Košice, IČO: 46990631, DIČ: 2023704331.
Ponuka sprostredkovávaných zájazdov či iných služieb prezentovaná na webových stránkach cestovnej agentúry je zostavovaná na základe elektronicky prijímaných dát od usporiadateľov, ktoré sa aktualizujú a menia v závislosti od dostupnosti a aktuálnych cien. Cestovná agentúra nezodpovedá za ich správnosť, ani za následné zmeny.

Cestovná agentúra má povinnosť informovať cestujúceho o tom, pre ktorú cestovnú kanceláriu je predaj zájazdu sprostredkovaný. V mene cestovnej kancelárie musí byť uzatvorená zmluva o zájazde alebo o sprostredkovaní služieb cestovného ruchu a cestovná kancelária zodpovedá aj za plnenie služieb vyplývajúcich z tejto zmluvy. Cestujúci je povinný sa  oboznámiť so všeobecnými zmluvnými podmienkami pre účasť na zájazdoch príslušnej cestovnej kancelárie.


II. OBJEDNANIE ZÁJAZDU ALEBO SLUŽBY CESTOVNÉHO RUCHU

Cestujúci robí objednávku buď prostredníctvom on-line formulára na webových stránkach cestovnej agentúry www.elystravel.sk, alebo odoslaním objednávky on-line, alebo inými spôsobmi napr. telefonicky či osobne v prevádzkarni. Cestovná agentúra si vyhradzuje právo objednávku služby aj bez odpovede zákazníkovi odmietnuť, a to najmä vtedy, ak objednávka obsahuje neúplné, nesprávne a/alebo rozporuplné údaje a/alebo ak ide o zákazníka, ktorý sa v minulosti ocitol v omeškaní s platením ceny za služby.
Takáto objednávka je nezáväzná. Cestovná agentúra overí dostupnosť, aktuálnu cenu a urobí nezáväznú rezerváciu v príslušnej cestovnej kancelárii po dobu max. 3 dní, o čom bezodkladne informuje cestujúceho. V prípade ponúk LAST MINUTE je možná doba nezáväznej rezervácie maximálne na 1 hodinu. 

Objednávka sa stáva záväznou po písomnom uzatvorení Zmluvy o zájazde, alebo Zmluvy o sprostredkovaní služieb cestovného ruchu.

Podpisom zmluvy cestujúci potvrdzuje, že je oprávnený cestovnú zmluvu uzavrieť, a to aj v prospech tretích osôb (cestujúcich), je oprávnený odovzdať sprostredkovateľovi a usporiadateľovi osobné údaje všetkých cestujúcich, objednávku služby vyhotovil na základe súhlasu cestujúcich a že údaje zodpovedajú údajom uvedeným v ich cestovných dokladoch.

Cestujúci  zodpovedá za správne uvedenie osobných údajov, termínov a ďalších podmienok významných pre čerpanie služby. V prípade zdravotného obmedzenia je cestujúci tiež povinný oznámiť, či jeho zdravotné obmedzenie nebude mať vplyv na čerpanie služieb.


Cestovná zmluva medzi usporiadateľom zájazdu - cestovnou kanceláriou a cestujúcim je uzatvorená okamihom, keď ju usporiadateľ zájazdu potvrdí.


III. PLATOBNÉ PODMIENKY
Cestujúci je pri podpise zmluvy  povinný zaplatiť cestovnej agentúre zálohu za zájazd vo výške stanovenej podľa Všeobecných zmluvných podmienok pre účasť na zájazdoch cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje. Podľa týchto podmienok sa stanoví aj výška a termín prípadného doplatku za zájazd. Platbu je možné zrealizovať osobne v prevádzkarni, priamym vkladom na účet do banky alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet cestovnej agentúry.

V prípade oneskorenej platby môže dôjsť zo strany cestovnej kancelárie k stornovaniu zájazdu, za čo cestovná agentúra nenesie zodpovednosť. 

 

Ak sa jedná o zájazd na „vyžiadanie“ cestujúci zaplatí zálohu vo výške aj 100%  pri podpise zmluvy, nakoľko cestovná kancelária  musí požadovanú kapacitu overiť priamo u zahraničného partnera. Ak kapacita nebude potvrdená,  záloha bude cestujúcemu vrátená  v plnej výške.
 

INFORMÁCIA O OBMEDZENÍ PLATIEB V HOTOVOSTI

Zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje v hotovosti prijať alebo odovzdať platbu prevyšujúcu 5.000,- EUR. Podľa tohto zákona nie je naša cestovná agentúra oprávnená od svojich klientov prijať platbu v hotovosti prevyšujúcu sumu 5.000,- EUR, a to ani v prípade, ak klienti uhrádzajú cenu za zájazd alebo služby vo forme viacerých samostatných platieb, nakoľko tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme klientov, že pokiaľ celková cena za služby a produkty v samostatnej zmluve presiahne sumu 5.000,- EUR, je klient povinný túto cenu uhradiť bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti A&J TREND spol. s r.o., ktorá prevádzkuje cestovnú agentúru ElysTravel, a to i v prípade, ak je túto cenu povinný uhradiť vo viacerých čiastkach.


IV. KONTROLA ÚDAJOV

Cestujúci je povinný riadne skontrolovať všetky uvedené údaje  v zmluve. Cestovná agentúra nezodpovedá cestujúcemu za škodu spôsobenú uvedením nesprávnych údajov v zmluve o zájazde či zmluve o sprostredkovaní služieb. 
 

V. OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  a to za účelom plnenia Zmluvy o zájazde, Zmluvy o sprostredkovaní služieb cestovného ruchu alebo Poistnej zmluvy.  
Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov: https://www.elystravel.sk/GDPR/

Cestovná agentúra prijala príslušné technické a informačné opatrenia. Všetci zamestnanci a sprostredkovatelia sú poučení pre prácu s osobnými údajmi, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a neposkytovať osobné údaje žiadnym tretím stranám bez súhlasu dotknutej osoby.

Uzatvorenie zmluvy o zájazde dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel ste v zmysle zákona  na našu žiadosť povinný poskytnúť.
Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia Zmluvy o zájazde, Zmluvy o sprostredkovaní služby cestovného ruchu a tiež Poistnej zmluvy.

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať

Cestovná agentúra spracúva iba nasledovné typy osobných údajov pre účely uzavretia Zmluvy o zájazde, Zmluvy o sprostredkovaní služby cestovného ruchu alebo Poistnej zmluvy:
- titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (iba v prípade dojednania poistenia), kontaktná adresa, číslo pasu, resp. kópia pasu (v prípade vybavovania víz), emailová  adresa a telefónne číslo, podpis, údaje o bankovom účte.

Cestovná agentúra nespracúva  osobitné kategórie osobných údajov v zmysle Článku 9 GDPR.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Sú nimi: cestovná kancelária, s ktorou je uzatvorená Zmluva o zájazde alebo Zmluva o sprostredkovaní služby cestovného ruchu, ktorá zájazd alebo službu cestovného ruchu organizuje, poisťovňa, s ktorou je uzatvorená Poistná zmluva a prevádzkovatelia doplnkových služieb, ktoré sa podieľajú na frame webovej stránky www.elystravel.sk - Click2Clime.


Cestovná agentúra neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné, minimálne však 2 roky od skončenia zájazdu, avšak maximálne po dobu, ktorú vyžadujú príslušné zákony o archívoch a registratúrach.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:
· na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú  dobu a ďalšie podrobnosti 
  týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
· kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
· žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
· na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené vyššie 

O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí uvedených lehôt a to písomne, ústne alebo elektronicky.


VI. CESTOVNÉ DOKLADY A VSTUPNÉ FORMALITY
Pri ceste do zahraničia musí mať každý občan platné cestovné doklady, ktorými je pas, alebo občiansky preukaz vydaný formou ID karty, prípadne je povinný si zabezpečiť vízové formality, ak sú v danom štáte vyžadované.

Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom  cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej do Chorvátska, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska a Albánska.

Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný  pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po návrate.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky odporúča rodičom, ktorí plánujú po 26. júni 2012 cestovať spolu so svojimi deťmi mimo územia Slovenskej republiky, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre deti. Dňom 26. júna 2012 totiž vstupuje do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES), ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Táto európska právna úprava bude mať prednosť pred úpravou v slovenskom zákone o cestovných dokladoch, ktorý zatiaľ umožňuje vykonávať zápisy detí do cestovných pasov rodičov. V praxi to znamená, že zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí a príslušné útvary Policajného zboru v Slovenskej republike už od 26. júna 2012 nebudú vykonávať zápisy detí mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča.

Slovenská republika a niektoré ďalšie členské štáty Európskej únie zastávajú názor, že na základe zápisu dieťaťa do cestovného pasu rodiča vykonaného do 25. júna 2012, bude môcť takéto dieťa cestovať mimo územia Slovenska bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísané. Slovensko však má už v súčasnosti viaceré signály o tom, že niektoré iné členské štáty schengenského priestoru majú v úmysle od 26. júna 2012 neuznávať zápisy detí v cestovnom doklade rodiča - čiže budú striktne vyžadovať, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na vek, držiteľom vlastného cestovného pasu. Slovenskí občania sa tak môžu stretnúť so závažnými problémami najmä pri prekračovaní vonkajších schengenských hraníc v niektorých iných členských štátoch, ak nebudú mať aj ich deti mladšie ako 5 rokov vlastné cestovné doklady.

Ak cestuje maloleté dieťa v doprovode inej osoby, ako je zákonný zástupca, odporúčame mať so sebou tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu).


Všetci cestujúci zodpovedajú v plnom rozsahu za dodržanie všetkých pre vykonanie služby potrebných predpisov napr. pasových, vízových a zdravotných predpisov, predpisov pre spoločnú prepravu zvierat, veková hranica zákazníka a pod.  a tiež za úplnosť a platnosť cestovných dokladov.
Cestujúci sú povinní informovať sa o vízovej povinnosti u zastupiteľských úradov cieľových a tranzitných destinácií a bez súčinnosti cestovnej agentúry si zaobstarať všetky doklady požadované pre vstup do príslušných krajín, pre pobyt, prípadne tranzit  - platný cestovný pas, vízum, doklad o zdravotnom poistení a pod.
V prípade nesplnenia povinností je letecká spoločnosť oprávnená odmietnuť prepravu a všetky z toho vyplývajúce náklady cestujúcim vyúčtovať.

Ak víza vybavuje pre cestujúceho cestovná kancelária, je cestujúci povinný odovzdať cestovnej agentúre všetky potrebné dokumenty, informovať pravdivo a  úplne vo všetkých skutočnostiach a poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie víz.

Cestovná agentúra nezodpovedá za neudelenie víz a prekročenie predpokladanej lehoty pre vydanie víz.

Cestovná agentúra nenesie zodpovednosť ani za škodu, ujmu alebo iné negatívne dopady, ktoré cestujúcemu vzniknú v prípade nedodržania povinností, ktoré sú uvedené v tomto článku.


VII. CESTOVNÉ DOKUMENTY
Cestovná agentúra odovzdá doklady potrebné na poskytovanie objednaných služieb /napr. pokyny k zájazdu, letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania a pod.) cestujúcemu najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu. Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, cestovná agentúra ihneď po obdržaní týchto dokladov od cestovnej kancelárie tieto postúpi-odovzdá cestujúcemu.

Vo výnimočných prípadoch môžu byť cestovné doklady zaslané aj poštou, alebo pripravené na vyzdvihnutie na letisku. V týchto prípadoch cestovná agentúra informuje cestujúceho, kde a kedy si doklady môže vyzdvihnúť. Cestovná agentúra nenesie zodpovednosť za poštové straty leteniek, cestovných dokladov a/alebo iných dokumentov.

Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa zájazdu/ služieb/ uvedenými v týchto dokumentoch, je povinný dostaviť sa včas na nástup na čerpanie služby. 
Cestovná agentúra nezodpovedá za škody cestujúcemu, ktoré boli  spôsobené nedodržaním uvedených pokynov zo strany cestujúceho.


VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Odstúpenie od zmluvy o zájazde sa riadi Všeobecnými podmienkami pre účasť na zájazdoch cestovnej kancelárie, ktorá zájazd usporadúva. Cestujúci musí odstúpenie od zmluvy  urobiť písomnou formou. Cestovná agentúra potvrdí prijatie žiadosti o odstúpenie od zmluvy v deň jeho prevzatia. Výška odstupného sa riadi podmienkami odstúpenia od zmluvy príslušnej cestovnej kancelárie.

 

IX. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Zodpovednosť cestovnej kancelárie sa riadi zákonom o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 170/2018 Z.z.a zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Cestujúci je povinný si uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu, aby mohla byť zjednaná náprava už príamo  na mieste. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na samotnom mieste, je potrebné ju uplatniť písomne.

Reklamáciu je potrebné doručiť na adresu cestovnej agentúry ihneď po návrate, najneskôr však do 2 rokov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd uskutočnený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká. Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Klient má právo byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecnej záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.

Reklamácia musí byť doručená písomne a musí obsahovať:

  • číslo cestovnej zmluvy,
  • dátum jej uzatvorenia,
  • s akou cestovnou kanceláriou bola uzatvorená zmluva,
  • popis chybne poskytnutej služby, alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,
  • čoho sa zákazník domáha,
  • bankové spojenie zákazníka, pokiaľ požiada o primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby,
  • reklamačný protokol z miesta pobytu, potvrdený vlastníkom objektu, fotografiami, atď. a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Cestovná agentúra podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a teda nevybavuje v jej mene reklamácie. Prijatie reklamácie cestovná agentúra potvrdí  pečiatkou s dátumom prijatia a podpisom. Bezprostredne  ju odošle na vybavenie príslušnej cestovnej kancelárii,  ktorá bude klienta informovať o vybavení v zákonom stanovenej  lehote t.j. do 30 dní odo dňa uplatnenia. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú taktiež zaslané cestovnej kancelárii. Vyjadrenie k námietke nemusí byť do 30 dní odo dňa doručenia.

Podrobnosti týkajúce sa reklamácii sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.


X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/informacie-pre-subjekty-alternativneho-riesenie-sporov-a-pre-zaujemcov-ktori-sa-chcu-stat-subjektom-alternativneho-riesenia-sporov , ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov . Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Svoje práva a nároky si môžete uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm a bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Zoznam subjektov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk


XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Cestovná agentúra je oprávnená  tieto obchodné podmienky aktualizovať.

Cestujúci svojim podpisom prehlasuje,  že je oboznámený s aktuálnymi obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
******************************************************************************************************************************************************************************************************************

 


Zákon č.170/2018 Z. z. o zájazdoch -  Informácia pre spotrebiteľov


Nový zákon chráni viac cestujúceho, priznáva mu viacej práv, čoho dôsledkom je prísnejšia právna úprava vzťahujúca sa na cestovné kancelárie. Rozšírenie povinností sa vzťahuje aj na cestovné agentúry ako sprostredkovateľov predaja zájazdov. 


Zákon presnejšie vymedzuje čo je a čo nie je zájazd; nepoužíva pojem zmluva o obstaraní zájazdu, ani pojem objednávateľ, ale podľa nového zákona sa uzatvára zmluva o zájazde a to medzi cestujúcim a cestovnou kanceláriou. 


Čo sú služby cestovného ruchu (upravené v § 2 písm. a) Zákona)

Služba cestovného ruchu je (za službu cestovného ruchu sa považuje samostatná služba cestovného ruchu tzn. taká, ktorá vzhľadom na svoju podstatu nie je prirodzenou súčasťou inej služby cestovného ruchu)
 

1. preprava (napr. preprava cestujúcich lietadlom, loďou, vlakom, alebo autobusom), (preprava batožiny sa považuje za prirodzenú súčasť prepravy cestujúcich, ako aj preprava menšieho rozsahu, napr.preprava medzi letiskom a ubytovacím zariadením, preprava v rámci prehliadky mesta, atď.)
 

2. ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania, (za ubytovanie ako samostatnej službu cestovného ruchu sa nepovažuje nocľah poskytnutý počas cestnej, železničnej, leteckej alebo lodnej osobnej prepravy s výnimkou výletnej plavby, kde je ubytovanie považované za samostatnú službu cestovného ruchu vždy (tzv. „cruises“- okružné plavby, alebo plavby na lodi s potápaním); ubytovanie na účely bývania, vrátane dlhodobých jazykových kurzov sa nepovažuje za službu cestovného ruchu,
 

3. prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, ktoré si vyžadujú vodičský preukaz skupiny A (ide o nový samostatný druh služby cestovného ruchu),
 

4. iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou prepravy, ubytovania alebo prenájmu motorových vozidiel (napr. prehliadka so sprievodcom, vstupenky na kultúrne a športové podujatia, do zábavných parkov, skipasy, prenájom športového výstroja, výlety do aquaparku...). Za službu cestovného ruchu sa nepovažujú finančné služby (napr. cestovné poistenie).

 

Čo je zájazd (upravené v § 3 ods. 1 Zákona)

Zákon zájazd vymedzuje pozitívne (čo sa považuje za zájazd), ale tiež negatívne (čo sa za zájazd nepovažuje).
 

Za zájazd sa považuje kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu (vymedzených vyššie v jednotlivých bodoch) zakúpených na účel tej istej cesty,

a) ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie cestujúceho alebo podľa výberu cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením zmluvy o zájazde, alebo

b) môže ísť aj o uzavretie samostatných zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi služieb, tvoriacich jeden zájazd.


Za zájazd sa považuje aj kombinácia služieb, ktoré boli:

1. kúpené na jednom predajnom mieste, pričom výber služieb musí byť vykonaný pred tým, než cestujúci súhlasil so zaplatením v rámci jedného rezervačného procesu (nákupný košík),

2. ponúkané alebo predávané za súhrnnú alebo celkovú cenu,

3. ponúkané alebo predávané pod označením "zájazd", „balík služieb cestovného ruchu“, „kombinovaná ponuka“

4. kombinované cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu (darčekový poukaz),

5. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi a s týmto obchodníkom sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu.


Čo nie je zájazd (upravené v § 3 ods. 2 Zákona)
 

Za zájazd sa nepovažuje kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedenej v prvom, druhom alebo treťom bode (ubytovanie, preprava, prenájom motorových vozidiel) a jednej alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu uvedenej v štvrtom bode (napr. prehliadka so sprievodcom, vstupenky na kultúrne a športové podujatia, do zábavných parkov), ak

a) tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb cestovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb cestovného ruchu,

b) si cestujúci vybral a zakúpil tieto iné služby cestovného ruchu až po začatí poskytovania služby cestovného ruchu uvedenej v prvom, druhom alebo treťom bode (ubytovanie, preprava, prenájom motorových vozidiel) (napr. cestujúcemu je po príchode do ubytovacieho zariadenia poskytnutá možnosť zakúpiť si lístok na kultúrne podujatie, ktorú sa rozhodne využiť a vstupenku si v priebehu pobytu v ubytovacom zariadení zakúpi).

Stačí, aby bola splnená jedna z týchto podmienok, aby sa kombinácia služieb cestovného ruchu nepovažovala za zájazd.


Čo sú spojené služby cestovného ruchu (upravené v § 4 Zákona)

Spojenou službou cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účely tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s jednotlivými poskytovateľmi služieb sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu:

a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu, alebo

b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka. Zmluva s takýmto iným obchodníkom sa pritom musí uzatvoriť najneskôr do 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu.

Príklady spojených služieb cestovného ruchu:

Ak si cestujúci prostredníctvom webovej stránky rezervuje ubytovanie ako prvú službu cestovného ruchu a v rámci potvrdenia o rezervácii mu ubytovacie zariadenie ponúkne na tej istej webovej stránke vypožičanie motorového vozidla spolu s cenou za službu príp. zn. mot. vozidiel. Transakcia s mot. vozidlom je uskutočnená prostredníctvom tej istej stránky, pre účely tej istej cesty, ale vybraná a zaplatená osobitne.

O spojené služby cestovného ruchu pôjde aj v prípade ak si cestujúci v prevádzkarni cestovnej kancelárie zarezervuje letenku do konkrétnej destinácie a po zaplatení ho cestovná kancelária osloví s ponukou zakúpiť si v danej destinácii aj ubytovanie. Následne vyberú z katalógu vhodné ubytovacie zariadenia, pričom s cestujúcim uzatvorí osobitnú zmluvu a cestujúci za túto službu cestovného ruchu bude platiť osobitne. V prípade, ak by však cestujúci odišiel a vrátil by sa neskôr so záujmom zakúpiť si ubytovanie, nešlo by už o spojené služby cestovného ruchu, ale o ďalšiu samostatnú službu cestovného ruchu, pretože by už nešlo o sprostredkovanie počas jednej návštevy.


Aké informácie musia byť poskytnuté cestujúcemu pred uzatvorením zmluvy o zájazde (upravené v § 14 Zákona)


Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra musia cestujúcemu poskytnúť informácie týkajúce sa:

základných znakoch zájazdu, ktorými sú:

- cieľové miesto, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu, a ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie, aj počet nocí, počas ktorých je poskytnuté ubytovanie,

- druh a kategória dopravného prostriedku, trieda a dopravné spojenia, čas odchodu a návratu, a ak ešte nie je určený presný čas, približný čas odchodu a návratu a predpokladané miesta a trvanie zastávok,

- názov, poloha, kategória, trieda, vybavenosť a základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia; pri triede ubytovacieho zariadenia sa uvádza aj informácia o krajine, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované,

- spôsob, rozsah a forma stravovania,

- program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu,

- informácia, či sa niektoré zo služieb cestovného ruchu poskytnú cestujúcemu v rámci skupiny, a ak je to možné, informácia o približnej veľkosti skupiny, ak to nie je zrejmé z kontextu,

- informácia o cudzom jazyku, ak je iná služba cestovného ruchu poskytovaná v cudzom jazyku (napr. služby sprievodcu),

- informácia o všeobecnej vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou a na žiadosť cestujúceho aj presné informácie o vhodnosti cesty, s prihliadnutím na potreby cestujúceho,

- názve alebo obchodnom mene, sídle právnickej osoby alebo mieste podnikania fyzickej osoby, telefónnom kontakte a adrese elektronickej pošty cestovnej kancelárie; pri predaji zájazdu prostredníctvom inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry sa poskytujú uvedené informácie aj o tejto cestovnej kancelárii alebo o cestovnej agentúre,

- celkovej cene zájazdu vrátane daní a všetkých poplatkov, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, upozornenie o druhoch dodatočných nákladov, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu,

- platobných podmienkach, vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku, platobných podmienkach pre zaplatenie zvyšnej časti ceny alebo o povinnosti poskytnúť na žiadosť inú finančnú zábezpeku a o podmienkach, ktoré sa na ňu vzťahujú,

- podmienke dosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich na realizáciu zájazdu a lehote podľa ktorej musí byť cestujúci písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich,

- všeobecných údajoch, ktoré sa týkajú pasových požiadaviek a vízových požiadaviek vrátane predpokladanej lehoty na vydanie víz, a o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste,

- práve cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu súčasne so zaplatením odstupného dohodnutého v zmluve o zájazde,

- poistení pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde zo strany cestujúceho alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti,

- informácie o ochrane pre prípad úpadku, ktorú má zabezpečenú cestovná kancelária, s ktorou cestujúci uzatvára zmluvu o zájazde.

Povinné predzmluvné informácie musia byť poskytnuté cestujúcemu na príslušných formulároch, ktoré tvoria prílohu zákona.


Aké informácie musia byť poskytnuté cestujúcemu pred sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu (upravené v § 15 Zákona)


Povinné informácie musia byť poskytnuté na príslušných formulároch. Cestovná kancelária je povinná informovať cestujúceho o tom, že nekupuje zájazd a nebude požívať ochranu ako pri kúpe zájazdu a že za služby nesú zodpovednosť ich jednotliví poskytovatelia. Súčasne musí informovať o povinnosti poskytovať ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie a to na refundáciu iba tých platieb, ktoré zaplatil cestujúci priamo cestovnej kancelárii, príp. aj na repatriáciu, ak je cestovná kancelária prepravcom a teda za prepravu zodpovedá.


Čo musí obsahovať zmluva o zájazde (alebo potvrdenie o zájazde) (upravené v § 16 Zákona)


Zmluva o zájazde musí obsahovať, okrem predzmluvných informáciíaj ďalšie zákonom stanovené náležitosti a to:

- osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými cestovná kancelária súhlasila,

- informácia o tom, že cestovná kancelária nesie zodpovednosť za poskytovanie zájazdu a je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,

- názov a sídlo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku a jeho kontaktné údaje,

- meno, adresu, elektronickú adresu a telefonický kontakt, prípadne faxový kontakt cestovnou kanceláriou povereného zodpovedného zástupcu alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého má cestujúci možnosť s cestovnou kanceláriou rýchlo a účinne komunikovať,

- informáciu o oznamovacej povinnosti cestujúceho v prípade, ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je riadne poskytnutá,

- informácie, ktoré umožňujú priamy kontakt s maloletým alebo s osobou, ktorá za maloletého nesie zodpovednosť v mieste pobytu, ak na základe zmluvy o zájazde, ktorej súčasťou je ubytovanie, cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby,

- informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov cestujúcich a o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- informácie o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde inému cestujúcemu.


Môžnosť cestujúceho, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, za seba poslať náhradníka (upravené v § 18 Zákona)


Nepredvídané udalosti môžu zabrániť cestujúcemu zúčastniť sa v plánovanom termíne zájazdu, je preto prípustné, za splnenie určitých podmienok, aby miesto cestujúceho nastúpila na zájazd iná osoba spĺňajúca dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Zákon hovorí o postúpení zmluvy o zájazde, v praxi uvedené znamená len toľko, že cestovnej kancelárií cestujúci oznámi osobu, ktorá ho nahradí. Nevyhnutné je toto oznámenie vykonať na trvanlivom nosiči (napr. na papieri, e-mailom) najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu (ak zmluva o zájazde neobsahuje dohodu o kratšej lehote) a súčasťou tohto oznámenia musí byť aj súhlas nového cestujúceho s postúpením zmluvy o zájazde.

Pôvodný a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo jej zvyšnej časti a tiež skutočných vynaložených nákladov, ktoré cestovnej kancelárii vznikli v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informovala.

Cestovná kancelária je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. (napr. poplatok v súvislosti s letenkou – mnohí leteckí prepravcovia neumožňujú zmenu mena na letenke a preto súvisiace náklady s tým spojené môžu byť pomerne vysoké).


Možnosť cestovnej kancelárie zmeniť cenu zájazdu (upravené v § 19 Zákona)


Cena zájazdu zahŕňa cenu jednotlivých služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria zájazd, vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov.


Informácia o cene zájazdu musí byť cestujúcemu poskytnutá ešte pred uzatvorením zmluvy o zájazde. V prípade, ak predávajúci zájazdu neposkytne pred uzatvorením zmluvy o zájazde informáciu o celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov, alebo neupozorní na dodatočné náklady a poplatky, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu, cestujúci nemá povinnosť ich uhradiť.


Zvýšenie ceny zájazdu je možné iba vtedy, ak došlo:

- k zmene ceny pohonných látok alebo iných zdrojov energie na prepravu cestujúcich, alebo

- k zmene výšky daní alebo poplatkov zavedených treťou stranou, ktorá nie je priamo zapojená do výkonu služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu (vrátane miestnej dane za ubytovanie, turistických poplatkov, letiskových poplatkov alebo poplatkov za nástup/nalodenie prípadne výstup/vylodenie v prístavoch a na letiskách), alebo

- k zmene výmenných kurzov týkajúcich sa zájazdu,

pričom v zmluve musí byť uvedené, že cestovná kancelária môže zvýšiť cenu a tiež, že cestujúci má právo na zníženie ceny zodpovedajúce zníženiu týchto nákladov. Bez toho, aby zmluva o zájazde obsahovala tieto ustanovenia, nemôže cestovná kancelária zvýšiť cenu zájazdu.


Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného, ak cestovná kancelária navrhuje zvýšenie ceny o viac ako 8% celkovej ceny.


Zvýšenie ceny spoločne s jeho odôvodnením musí byť v podobe oznámenia umiestnenom na trvanlivom nosiči (najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača) cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu, inak cestovná kancelária stratí nárok na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.


Možnosť cestovnej kancelárie zmeniť iné podmienky zmluvy o zájazde (upravené v § 20 Zákona)


Okrem ceny zájazdu môže cestovná kancelária pred začatím zájazdu jednostranne zmeniť aj iné podmienky zájazdu, ale iba v prípadoch, ak si toto právo vyhradila v zmluve o zájazde, zmena sa netýka zásadnej zmeny zmluvy o zájazde a cestovná kancelária informuje cestujúceho o zmene jasným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči – ide o kumuláciu splnenia podmienok.

Zásadné zmeny zmluvy o zájazde sa týkajú zmien základných znakov služieb cestovného ruchu (napr. cieľové miesto, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu...), alebo cestovná kancelária nemôže splniť osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými súhlasila, alebo navrhne cestujúcemu zvýšiť cenu zájazdu o viac ako 8%.

V prípadoch zásadných zmien zmluvy o zájazde, je cestovná kancelária povinná bezodkladne informovať o tom cestujúceho na trvanlivom nosiči. Cestovná kancelária určí lehotu na to, aby sa cestujúci rozhodol, či tieto zmeny príjme alebo sa rozhodne od zmluvy odstúpiť. Ak by sa rozhodol cestujúci od zmluvy odstúpiť, nie je povinný zaplatiť odstupné. Cestovná kancelária môže poskytnúť náhradný zájazd. Ak nemá cestujúci záujem ani o ten, je cestovná kancelária povinná najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zájazdu cestujúcim, vyplatiť mu ním zaplatené finančné prostriedky. Právo cestujúceho na náhradu škody týmto zostáva zachované.


Možnosť odstúpiť od zmluvy pred začatím zájazdu (upravené v § 21 Zákona)


Cestujúci môže kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde, pričom je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné. Výška odstupného musí zohľadňovať čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť cestujúceho je cestovná kancelária povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného.

Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti zaplatiť odstupné, ak poskytovanie zájazdu výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napr. vojna, terorizmus, významné riziká pre ľudské zdravie -prepuknutie vážnej choroby v cestovnej destinácii, prírodné katastrofy – záplavy, zemetrasenia, alebo poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú bezpečne cestovať do destinácie, tak ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde). Cestujúci má vtedy nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

Stanovené sú prípady, kedy od zmluvy o zájazde je oprávnená odstúpiť aj cestovná kancelária:

- ak sa nedosiahol minimálny počet účastníkov zájazdu a táto podmienka bola uvedená aj s lehotami na odstúpenie v zmluve o zájazde, najneskôr však 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní, 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní, 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni,

- ak ide o neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.


Novinkou je zákonom priznané právo cestujúcemu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzatvorenia zmluvy mimo predajného miesta, bez povinnosti zaplatiť odstupné (napr. zmluva o zájazde uzatvorená na výstaviskách). Z tohto práva sa vylučujú zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde (tzv. „last minute“). V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že táto možnosť odstúpenia sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené na diaľku (napr. na zmluvy uzatvorené prostredníctvom mobilných aplikácií, internetu, callcentier a pod.).


Kto zodpovedá za poskytovanie zájazdu, postup uplatnenia nárokov v prípade porušenia zmluvy o zájazde, povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť pomoc (upravené v § 22, § 25 Zákona)


Služby cestovného ruchu musia byť poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde. Za porušenie zmluvy o zájazde nesie zodpovednosť cestovná kancelária, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

Ak nie je niektorá zo služieb cestovného ruchu poskytnutá v súlade so zmluvou, alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.

Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to cestovnej kancelárii nespôsobí neprimerané náklady.

Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu, pričom tieto musia byť rovnakej alebo vyššej kvality, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo nižšej kvality, s ponukou primeranej zľavy.

Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná.

Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci odmietne alebo ich nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu.

Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu a ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu, cestujúci má v takom prípade právo vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených. Cestujúci môže uplatniť aj odstúpenie od zmluvy a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy.

Cestovná kancelária je povinná v spolupráci s cestujúcim vyhotoviť písomný záznam a jeho kópiu odovzdať cestujúcemu ak:

•    nevykoná nápravu a ani neposkytne cestujúcemu náhradné služby rovnakej alebo vyššej kvality bez dodatočných nákladov pre  cestujúceho

•    zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu nižšej kvality,

•    cestujúci náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

•    cestujúci vykoná nápravu sám.

Predĺžila sa lehota na uplatnenie reklamácie a cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, priloží písomný záznam, ak ho má k dispozícii. Cestovná kancelária musí reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Cestujúci má právo všetky podnety (oznámenia, žiadosti, reklamácie, sťažnosti) týkajúce sa zájazdu, doručovať priamo aj cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil a cestovná agentúra je povinná doručený podnet bezodkladne postúpiť cestovnej kancelárii (deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii).

Cestovná kancelária je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, najmä poskytnutím vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

Za poskytnutie pomoci cestujúcemu v ťažkostiach, v ktorých sa ocitol v dôsledku svojho úmyselného konania, je cestovná kancelária oprávnená požadovať od cestujúceho úhradu, ktorej výška nesmie presahovať skutočné náklady, ktoré cestovnej kancelárie v tejto súvislosti vznikli.


Kto vykonáva dohľad nad Zákonom


Orgánom dohľadu nad zákonom č. 170/2018 Z.z o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Slovenská obchodná inšpekcia.

V prípade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúry z tohto zákona, cestujúci sa môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu podaním podnetu na vykonanie kontroly. Informácie o podávaní podnetov sa nachádzajú na stránke www.soi.sk v sekcii Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí.